Privacyverklaring voor sollicitanten 

Wasserij G. van der Kleij & Zn. hecht er grote waarde aan dat de verwerking van de persoonsgegevens van de sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van de privacy van de sollicitant. 


Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens?
Door het versturen van een sollicitatie naar ons e-mailadres [email protected] of een sollicitatie via de website/sollicitatiebutton gaat de sollicitant ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Wasserij G. van der Kleij & Zn. en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen de organisatie. 

Te denken valt aan:

  • Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarvoor geldende kwalificaties;
  • Contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking;
  • Wanneer van toepassing, contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten;
  • Afwijzen van sollicitanten die voor de functie waarop zij solliciteren niet in aanmerking komen;
  • Het informeren van een sollicitant over andere vacatures waarvoor hij/zij in aanmerking kan komen;
  • Om te beoordelen of een sollicitant mogelijk in aanmerking komt voor een andere functie binnen Wasserij G. van der Kleij & Zn. dan waarop hij/zij gesolliciteerd heeft.


Als een sollicitant wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Daaronder valt onder andere het opstellen van de arbeidsovereenkomst, de administratieve afhandeling van het nieuwe dienstverband en de introductie van de sollicitant binnen Wasserij G. van der Kleij & Zn.
Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
 
Welke gegevens verwerken wij van je?
Wasserij G. van der Kleij & Zn. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s via de website van Wasserij G. van der Kleij & Zn. of via externe vacaturesites. Wasserij G. van der Kleij & Zn. verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn: de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Op welke manier worden gegevens van sollicitanten bewaard?
Wasserij G. van der Kleij & Zn. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Wasserij G. van der Kleij & Zn. verwijderd.
 
Welke rechten hebben sollicitanten?
Een sollicitant heeft recht op inzage in de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze verzoeken worden ingediend via het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan de sollicitant vragen om zijn/haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk onjuist zijn.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Contact en vragen:
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Wasserij G. van der Kleij & Zn. Bv omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten richt u aan [email protected].

Wasserij G. van der Kleij & Zn. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.